Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Dole uvedené obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode obchod.mha.sk, ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou MHA Slovakia, s.r.o. Obchodné podmienky vymedzujú a upravujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľ) a kupujúceho (zákazník). Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pri vzťahoch, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadi:

  • fyzická osoba (spotrebiteľ) Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. a Zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 108/2000 Z. z..,
  • právnická osoba (podnikateľ) Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel.

2. Predávajúci

Internetový obchod obchod.mha.sk prevádzkuje spoločnosť MHA Slovakia, s.r.o. so sídlom Stará Prievozská 2, Bratislava, Slovenská republika, IČ 357 64 929, DIČ 2020221423, IČ DPH SK2020221423 (zápis v obchodnom registri SR).

3. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

Podmienkou pre platnosť elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kúpna zmluva samotná vzniká pri dodaní tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim pomocou emailu.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade chyby pri špecifikácii údajov v katalógu a ceny. Túto skutočnosť oznámi predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu.

4. Dodacia lehota

Dodacia lehota začína dňom potvrdenia objednávky predávajúcim. V prípade, že objednaný tovar nebude možné dopravcovi predať do doby uvedené pri tovare v katalógu ako „Dodacia lehota“ od obdržania objednávky, predávajúci oznámi túto skutočnosť kupujúcemu a zároveň ho bude informovať o predbežnom termíne dodania.

5. Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH. Taktiež náklady na dopravu nájdete v priebehu objednávkového procesu a pred potvrdením objednávky sa Vám zobrazí konečná cena aj s poštovným, v prípade, že je účtované. Ceny sú vyhlásené na dobu neurčitú. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

6. Doprava

Ceny dopravného sú nasledujúce

Slovenskou poštou –

Kuriérom – 3,90 €

Osobný odber - zdarma

Pri prevzatí je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a v prípade akéhokoľvek poškodenia túto skutočnosť okamžite oznámiť dopravcovi. V prípade, že na obale bude nájdené poškodenie svedčiace o neoprávnenom vniknutí do zásielky a i v prípadoch vyššie zmienených sa odporúča kupujúcemu zásielku vo vlastnom záujme neprevziať. Podpisom podacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti uvedené vyššie a na neskoršie reklamácie porušeného obalu sa už nebude brať ohľad.

7. Odstúpenie od zmluvy

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 dní od prevzatia tovaru. Podľa zákona č. 108/2000 Z. z.. o ochrane spotrebiteľa má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy v lehote 7 dní od prevzatia tovaru bez akejkoľvek sankcie. V tejto lehote musí kupujúci spotrebiteľ doručiť predávajúcemu úkon, s ktorým súčasná platná právna úprava spája prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy. Vrátený tovar nesmie byť nijako porušený či znehodnotený (otvorenie obalu a pod.). Ak spotrebiteľ poruší originálny obal u dodaného výrobku tak, že ho nemožno z hygienických či bezpečnostných dôvodov znova použiť, takýto tovar nie je možné dodávateľovi vrátiť.

Odstúpenie od zmluvy oznámi zákazník predávajúcemu spolu s variabilným symbolom faktúry a neodkladne zašle, alebo iným spôsobom doručí nepoškodený a neznehodnotený tovar späť predávajúcemu. Predávajúci vráti zákazníkovi zaplatenú cenu tovaru zníženú o náklady vynaložené na vrátenie tovaru, a to najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho.
Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru:

  • ktorého cena závisí od výchyliek finančného trhu,
  • ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho,
  • ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu a zastaraniu,
  • ktorý bol čiastočne spotrebovaný

Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne použitý, môžem si predávajúci uplatniť náhradu škody.

8. Záruka a reklamácia

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

  • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
  • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
  • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
  • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Ak ide o iné neodstrániteľné chyby a spotrebiteľ nepožaduje výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, alebo má produkt stanovenú expiráciu, ktorá je kratšia ako 24 mesiacov.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou tzn. vydaním záručného listu. Pokiaľ predávajúci poskytne na tovar dlhšiu než zákonnú záruku, jej podmienky a rozsah určí v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko predávajúceho resp. obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo predávajúceho, ak sa jedná o právnickú osobu resp. bydlisko, ak sa jedná o fyzickú osobu. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Adresa pre zaslanie reklamácie:
MHA Slovakia, s.r.o.
Stará Prievozská 2
821 09 Bratislava
Slovenská republika

9. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, predovšetkým so zákonom č. 428/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečované proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané a nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Objednávkou kupujúci súhlasí s tým, že jeho osobné údaje, teda meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, adresa a aj fakturačné údaje poskytnuté predávajúcemu budú použité na účely vybavenia objednávky a nebudú zneužité. Hlavne nebudú poskytnuté tretím stranám, nebudú využité k periodickej reklame a budú chránené v súlade s predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci má právo prístupu ku svojim osobným údajom a tiež právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Zároveň má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne vypovedať.

10. Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu.

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

rýchle dodanie tovaru

takmer celý sortiment skladom

dlhoročné skúsenosti na trhu

garancia originality našich produktov

© 2021 MHA Slovakia. Beží na systéme sellio od vibration

MHA Slovakia, s.r.o., Stará Prievozská 2, Bratislava 821 09, +421 2 5363 3116, info@mha.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info